Regulamin pobytu

Regulamin pobytu

Szanowni Państwo, regulamin określa warunki rezerwacji oraz wynajmu chatek w naszej Osadzie nad Babieńskim Potockiem i Pienińskiego Herbarium zdrowie i dobre samopoczucie ze strefą wellness.

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez formularz kontaktowy dla konkretnej oferty cenowej  na stronie,  wysyłając e-mail na adres wypoczynekpieniny@gmail.com , telefonicznie pod numerem 601080790, lub 668148579 podając następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon, termin pobytu i ilość osób. W przypadku rezerwacji poprzez e-mail lub telefonicznie po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia rezerwacji, zobowiązani są Państwo do 7 dni do dokonania wpłaty zadatku w wysokości od 100 zł ( kwota zadatku ustalona jest w zależności od wartości pobytu ) na numer rachunku podany w e-mail lub wiadomości sms do Państwa. W przypadku rezerwacji poprzez formularz kontaktowy bezpośrednio ze strony poprzez wybranie w kalendarzu stosownych dat, zadatek należy wpłacić w momencie dokonywania rezerwacji, wartość zadatku wpisana jest procentowo w poszczególnej  ofercie. Wpłata zadatku i dokonanie rezerwacji oznacza akceptację poniższego regulaminu.

 

Odwołanie rezerwacji

 1. Odwołanie rezerwacji bez ponoszenia kosztów przez Państwa jest możliwe w terminie 30 dni przed planowanym przyjazdem do nas. W przypadku pobytów w okresie Wakacji, Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy termin ten ulega zwiększeniu do 60 dni.
 2. Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 30  dni przed planowanym przyjazdem dopuszczalne jest jedynie za zapłatą odstępnego w wysokości 50% opłaty za cały pobyt.
 3. Możemy dokonać potrącenia odstępnego, o którym mowa w pkt 2 z kwotą zadatku za pobyt.

 

Płatności za pobyt

 1. W dniu przyjazdu regulują Państwo opłatę za pobyt po potrąceniu wpłaconego uprzednio zadatku.
 2. W dniu przyjazdu możemy pobrać kaucję w wysokości 200 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku.
 3. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi. Możemy zmienić termin pobytu.

 

Zakwaterowanie oraz wykwaterowanie 

1. Doba w naszych domkach zaczyna się o godz: 15:00 (przyjazd), a kończy o godz: 11:00 (wyjazd).

Zakwaterowanie następuję w dniu przyjazdu, po otrzymaniu kluczy. Wykwaterowanie   następuje w domku w obecności właściciela lub osoby upoważnionej. Najemca zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości w dniu przyjazdu oraz wskazania pozostałych Gości. W momencie dokonywania rezerwacji Najemca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji. 2. Administratorem danych osobowych jest Elżbieta Kozielec ul. Pienińska 62 34-450 Grywałd NIP 7352269199 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.wypoczynekpieniny.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

3. Wciągu godziny po przyjedzie dokonujecie Państwo odbioru domku tzn. sprawdzacie wszelkie urządzenia np. kuchenkę, ekspres do kawy, meble, okna, kabinę prysznicową. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń prosimy zgłosić je niezwłocznie właścicielowi. 4. Zobowiązujemy Państwa do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, wyniesieniu do wyznaczonego miejsca śmieci i ich posegregowaniu. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą za sprzątanie domku. Koszt posprzątania domku wynosi 100 zł.

5. Przechowalnia sprzętu narciarskiego, rowerów znajduje się w budynku obok.

 

Zasady pobytu

 1. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu (z jego winy) i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 2. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Z uwagi na drewniane podłogi prosimy także o zabranie ze sobą stosownego obuwia zastępczego, ewentualnie można korzystać z naszych jednorazowych pantofli.
 3. Parking na terenie osady przeznaczony dla Gości jest bezpłatny, niestrzeżony i monitorowany. Na terenie Osady znajduje się sześć miejsc parkingowych. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu.
 4. Teren Osady nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych i reklamowych bez zgody właścicieli miejsca. Tego rodzaju działania zostaną uregulowane odrębną umową na warunkach i zasadach w niej określonych.
 5. Najemca chcąc udokumentować transakcję fakturą powinien w momencie dokonywania rezerwacji zgłosić ten fakt Wynajmującemu i podać dane nabywcy. 
 6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. Palenie ogniska i grilla może odbyć się tylko w miejscu do tego wyznaczonym przez Wynajmującego. Każdorazowo Gość opuszczający chatkę, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi poprzez zatrzaśnięcie. 
 7.  W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, właściciel uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Wynajmującego i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu. 
 8. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn określonych w pkt 5, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 9. Do strefy wellness zabrania się wnoszenia szkła oraz korzystania z sauny i jacuzzi pod wpływem alkoholu. Cena usług świadczonych przez właściciela nie obejmuje kosztów ubezpieczenia. Z usług korzystają Goście na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Goście odpowiadają finansowo za szkody powstałe z ich winy w osadzie w czasie ich pobytu i wyrażają zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na ich koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką do rąk Wynajmującego lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Wynajmujący uszkodzonego mienia decyduje o sposobie naprawienia szkody.
 10. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.12Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu, sprzętu należącego do Gościa. 
 11. Wynajmujący nie odpowiada za wypadki będące konsekwencją nieodpowiedzialnego zachowania Gości, bądź niezgodnego z Regulaminem miejsca pobytu .
  Zasady dotyczące pobytu zwierząt w naszej Osadzie:
  1. Zwierzęta w Osadzie są mile widziane (po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym).
  2. Opłatę stanowią przysmaki dla naszych zwierząt.
  3. Zwierzaki powinny mieć swoje legowiska i miski.
  4. Pobyt psów i kotów tylko z ważnym świadectwem szczepień. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania terenu po swoich pupilach.
  5. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym.
  6. Prosimy o posprzątanie sierści z kanapy i łóżek. Zwierzęta nie mogą zagrażać i przeszkadzać osobom mieszkającym w pobliżu.
  7. Pies na terenie osady musi być pod pełną kontrolą właściciela psa
  8. Zwierzę nie może przebywać samo w chatce.
  9. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
  10. Psy ras uznawanych za agresywne należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.
  11. Właściciel psa pokrywa koszty wszelkich szkód spowodowanych przez swojego psa

  Regulamin Placu zabaw:

  1. Wynajmujący oddaje do użytku place zabaw dla dzieci jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.

   Reklamacje
  1. Goście mają prawo zgłosić Wynajmującemu reklamację osobiście, telefonicznie lub pisemnie.
  2. Reklamacje nie mają wpływu na termin trwającego pobytu i wysokość opłaty.
  3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację do 14 dni od daty zgłoszenia.
  4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

  Postanowienia końcowe

  1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem domku a wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
  2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu.
  3. Prosimy o oszczędzanie wody z uwagi na panującą suszę w regionie.
  4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem, a wynajmującym jest prawo polskie.

   

  Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

   

„Wypoczynek w zgodzie z naturą”

Kontakt

Bądź na bieżąco

© 2024 Osada nad Babieńskim Potockiem, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonawca: